Kernoverleg Offenbeek


Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek

 

Op deze website vindt u alle informatie en de laatste stand van zaken omtrent de te herbouwen Sint Barbarakapel in Offenbeek. Voor meer informatie en inzicht in de ontwikkelingen klikt u op bovenstaande projectnaam.          

 

Inhoud

De volgende rubrieken staan hieronder vermeld:

 1. Ten geleide,
 2. Reactie pastoor F. Houwman,
 3. Actualiteiten,
 4. Comité van aanbeveling,
 5. Werkgroep Herbouw St. Barbarakapel,
 6. Donateurs,
 7. Sponsors,
 8. Contact.

 

1. Ten geleide

Einde 2007 nam de in Offenbeek wonende Cor van de Kerkhof het initiatief om de in 1964 gesloopte St. Barbarakapel te herbouwen. Cor was auteur van het boekwerk Kruisen en Kapellen in de gemeente Beesel. Hij zocht contact met Wiel Weijers, Ger Peulen en John Gubbels om de haalbaarheid zowel qua draagvlak als de technische uitvoerbaarheid te onderzoeken.

Er zijn hiervoor besprekingen gevoerd met het kerkbestuur van Offenbeek, het clusterbestuur Reuver-Beesel-Offenbeek, het Kernoverleg Offenbeek, wethouder Smolenaars, het Beeselse college van B&W en het Bisdom Roermond.

Daar men zonder uitzondering het initiatief positief beoordeelde werd een vervolgstap gezet door het maken van een architectonisch ontwerp voor de nieuwe Barbarakapel. John Gubbels nam hierbij als basis de originele tekening van 1934, vervaardigd door architect Noten te Tegelen. Hij bezocht verder enkele kapellen in de omgeving van onze gemeente. In goede en belangeloze samenwerking met architectenbureau Lancee te Heerlen kwamen uiteindelijk een fraai definitief ontwerp en de bouwaanvraag technische uitwerking tot stand. Voor het constructieve deel tekende, de helaas overleden, Wil ter Maat te Beesel. Ook aan het te realiseren interieur van de kapel werd ruime aandacht besteed en de hulp ingeroepen van Martin van den Munckhof. Op kermismaandag 2008 is het uitgewerkte plan aan het college van B&W gepresenteerd.

Voor de feitelijke realisering van de herbouw werden personen benaderd die samen met de initiatiefgroep als Werkgroep Herbouw St. Barbarakapel zijn gaan functioneren, o.a. door reeds contacten te leggen met potentiële sponsoren en vrijwilligers.

Ruim voor de aanvraag van de bouwvergunning in december 2008, werden de omwonenden van het Offenbekermarktplein per brief uitgenodigd kennis te nemen van de plannen, dit om achteraf niet het verwijt te krijgen geen inspraak vooraf te hebben gehad. Tijdens de hiervoor in Offenbecker Hof belegde infoavond werden geen negatieve geluiden gehoord. Daarna is de bouwvergunning ingediend.

Omdat de nieuwe kapel 3 m2 groter was dan volgens het bestemmingsplan was toegestaan moest er een z.g. projectbesluit door de gemeenteraad worden genomen. Door de gemeente diende hiervoor een hoorzitting worden gehouden. Tijdens deze hoorzitting bleken enkele omwonenden moeite te hebben met de herbouw. De door de omwonenden daarna ingediende zienswijzen werden echter van gemeentewege ongegrond verklaard. Tegen het projectbesluit is men daarna nog in beroep gekomen bij de rechtbank te Roermond. De rechtbank heeft het beroep niet ontvankelijk verklaard.

De zo ontstane vertraging heeft gelukkig niet tot gevolg gehad dat werkgroepleden afhaakten.

Inmiddels zijn er twee uitvoerige publicaties over de herbouw van de St. Barbarakapel geplaatst in ’t Klökske, als onderdeel van ’t Gazetje. Op diverse plaatsen, o.a. in de Reuverse en Offenbeekse kerk, zijn kleurrijke folders gedeponeerd om mee te nemen. Natuurlijk met als insteek niet alleen kennis te nemen van de plannen maar ook in financiële zin een steentje bij te dragen om zo voor de lange termijn een fraai bouwwerk te realiseren waar iedereen zich devoot kan bezinnen.

Ofschoon er al de nodige giften en toezeggingen op het gebied van sponsoring en vrijwillige medewerking zijn gedaan vond de Werkgroep het opportuun versnelling aan te brengen in de fondsvorming om zo op zo kort mogelijke termijn daadwerkelijk met de herbouw te kunnen beginnen. . Hiervoor is een Comité van aanbeveling in het leven geroepen. De leden hiervan zullen op basis van hun veronderstelde netwerkmogelijkheden trachten de benodigde fondsvorming zo spoedig mogelijk te realiseren om de uitvoerbaarheid in financiële zin mogelijk te maken. Immers er zijn kostenposten die onontkoombaar zijn, zoals die van de nodige vergunningen, notariskosten, nutsvoorzieningen en sommige materiaalkosten.

De Werkgroep is verheugd dat al een aantal personen hun betrokkenheid in financiële zin heeft getoond. Het is echter nog niet voldoende om te kunnen beginnen. Zowel in ’t Klökske als op deze website zult u op de hoogte worden gehouden van giften, sponsoring en vrijwilligerswerkzaamheden. De namen van al deze begunstigers worden gepubliceerd, tenzij men uitdrukkelijk anoniem wenst te blijven. Giften bestemd voor de herbouw van de St. Barbarakapel kunnen worden gedaan aan de Offenbeekse parochie Onbevlekt Hart van Maria onder vermelding van Herbouw St. Barbarakapel. Het nummer van de bankrekening is 14.36.09.688.

Via de diverse rubrieken van het project Herbouw St. Barbarakapel krijgt u verder, zo actueel mogelijk, inzicht in de organisatie, de ontwikkelingen en de voortgang van de herbouw.

Uw daadwerkelijke betrokkenheid stelt de Werkgroep in staat iets moois toe te voegen aan de Reuverse en Offenbeekse gemeenschap.

Namens de Werkgroep Herbouw St. Barbarakapel,

Ger Peulen 

2. Reactie pastoor F. Houwman: Herbouw Babarakapel Offenbeek

Kerk en geloof maken moeilijke tijden door. Het kerkbezoek gaat sterk achteruit en vele kerken moeten gesloten worden. Het lijkt alsof mensen geen heil meer zien in wat kerk en geloof te bieden hebben. Gelukkig lijkt het maar zo. Want juist in onze gehaaste en snel veranderende samenleving heeft de mens momenten en plaatsen nodig waar hij tot rust en inkeer kan komen. Kapelletjes zijn plaatsen bij uitstek waar mensen die rust en inkeer kunnen vinden.

Als pastoor van het parochiecluster Beesel-Reuver-Offenbeek stem ik dan ook van harte in met het initiatief om de Barbarakapel in Offenbeek te herbouwen. Het is zeer bemoedigend om te zien hoe parochianen naar initiatieven zoeken om de geloofsbeleving in onze parochiegemeenschap nieuw leven in te blazen. Het comité heeft goed begrepen dat de Barbarakapel in het verleden een belangrijke plaats innam in het leven van vele parochianen en dat er veel verdriet was toen deze kapel werd afgebroken.

Het plan om de kapel te herbouwen is een moedig plan en er zijn genoeg obstakels te overwinnen. Maar de dadendrang en het enthousiasme van het Comité is bewonderenswaardig: ze gaan er voor! Graag wil ik het initiatief tot de herbouw van de Barbarakapel ondersteunen. Ik hoop dat het enthousiasme van de werkgroep overslaat naar de Offenbeekse gemeenschap. Want we gaan er samen voor, we willen samen iets moois tot stand brengen. Ik hoop dat de herbouw van de Barbarakapel mag slagen. En dat dit het begin mag zijn van nog veel meer mooie initiatieven die we samen zullen ondernemen ten behoeve van onze Offenbeekse gemeenschap.

3. Actualiteiten

St. Barbarakapel ingezegend door bisschop Mgr. F. Wiertz
Onder zeer grote belangstelling heeft onze bisschop zaterdagavond (19 okt. jl.) de kapel ingezegend en de St. Barbara-reliek in het altaar geplaatst.

Om 18.00 uur werd allereerst in de Offenbeekse Fatimakerk een H. Mis opgedragen door de bisschop en pastoor Houwman. Bij de binnenkomst van de kerk vormde Schutterij St. Barbara een erehaag voor de celebranten en de misdienaars. De mis werd op een wel zeer aansprekende wijze opgeluisterd door het kerkkoor, het Reuvers Mannenkoor en het Trommel- en Fluiterkorps St. Barbara. Mgr. Wiertz had in zijn homilie niet alleen waardering voor de getoonde inzet en samenwerking van de Werkgroep maar legde ook een verband tussen de van de grond af aan herbouwde kapel en de thans zo noodzakelijke hernieuwing van de geloofsbeleving. Cor van de Kerkhof had als voorzitter namens de Werkgroep het slotwoord in dichtvorm verpakt.

De weersomstandigheden waren voortreffelijk zodat de geplande processie door de Offenbeekse straten door kon gaan. Een groep vrijwilligers had aan een zijde van de straten paaltjes met daaraan witgele vaantjes geplaatst. De Reuverse harmonie werd gevolgd door de schutterij, Jong Nederland, het kerkkoor, het Reuvers Mannenkoor, de Werkgroep met partners, bisschop Wiertz, pastoor houwman, het college van B & W, het kerkbestuur, het fluiterkorps en zeker niet te vergeten enkele honderden dorpsgenoten.

De kapel tooide zich na aankomst in een sfeervolle binnen- en buitenverlichting te midden van de samengestroomde mensenmassa. Ook hier weer vormde de schutterij een erehaag voor bisschop Wiertz en pastoor Houwman.  Cor van de Kerkhof overhandigde pastoor Houwman de sleutel van de kapel waardoor de parochie naast de juridische ook de feitelijke beschikkingsmacht over de kapel kreeg. Na het zegeningsgebed besprenkelde de bisschop de kapel en de aanwezigen met wijwater. De reliek kreeg een definitieve plaats in de voorzijde van het altaar. De harmonie, het fluiterkorps en het mannenkoor luisterden ook hier weer de plechtigheden op.

Joon Dorssers, die optrad als ceremoniemeester, bedankte de bisschop en de verenigingen voor hun medewerking en alle andere aanwezigen voor de getoonde belangstelling.

Ten slotte had de voorzitter van de schutterij, Pierre Theunissen, nog een verrassing in petto door het tonen van een Barbaraplaquette die nog bewaard was gebleven van de in 1964 gesloopte kapel. De plaquette is inmiddels in de kapel te bewonderen.

Alle aanwezigen kregen daarna de gelegenheid tot 21.30 uur een kijkje te nemen in de kapel die vanaf zondag 20 oktober dagelijks is geopend. Gebleken is dat de kapel druk wordt bezocht.

Voor genodigden was er daarna een bijeenkomst in Café Zalen De Paerssjtal. Na het genot van koffie met vlaai werden de aanwezigen, waaronder de bisschop, de pastoor en het college van B & W, welkom geheten door Cor van de Kerkhof. Hij liet hierbij nog eens in beknopte zin het hele traject - van initiatief tot de realisering - de revue passeren en dankte alle sponsors, donateurs, werkgroepleden en overige vrijwilligers voor de getoonde betrokkenheid. Een speciaal woord van dank had hij voor de hoofdsponsors Geert en Desiree Teunissen. De door John Gubbels fraai gemaakte powerpointpresentatie werd continu getoond. Hierdoor kreeg iedereen goed inzicht in de voorbereidingsfase van de herbouw en kon men de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden op de voet volgen. RTV Beesel was present voor het maken van Tv-opnamen. Ook zijn er Interviews afgenomen van Mgr. F Wiertz, Cor van de Kerkhof, Dré Janssen en Wim Metsemakers  en last but not least Desiree en Geert Teunissen.

Door HP Film Productions te Reuver is een ruime samenvatting van, de H. Mis. de inzegening, de feestelijke bijeenkomst en de interviews, vastgelegd op DVD. Voor geïnteresseerden is deze telefonisch te bestellen bij Cor van de Kerkhof (0774742752- 0681880135). De prijs is € 5,00.

Na 50 jaar weer op hun plaats
Drie dagen voor de inzegening van de kapel werden wij volkomen verrast door Cor en Truus Crommentuijn. Na een inleidend woordje door Cor, werd de voorzitter van de Werkgroep verzocht hun cadeau uit te pakken. Er kwamen twee mooie kandelaars tevoorschijn. De ouders van Cor, die destijds tegenover de in 1964 gesloopte kapel woonden, hadden een  deel van de inboedel opgeslagen. Deze is kennelijk in de loop der jaren vernietigd. Echter niet helemaal, want iemand binnen de familie heeft twee kandelaars “geërfd” die voorheen het St. Barbarabeeld hadden geflankeerd. Wij zijn de kinderen Crommentuijn bijzonder dankbaar dat men heeft besloten de meer dan 80 jaar oude kandelaars af te staan om de nieuwe kapel te sieren. Natuurlijk krijgen deze de plaats toebedeeld die ze vroeger innamen, ergo naast het nieuwe St. Barbarabeeld.

Extra sfeer in en om de kapel
Wij zijn Huub van Neer (Offenbeek) veel dank verschuldigd, omdat hij ervoor heeft gezorgd dat de bezoekers dagelijks kunnen genieten van sfeervolle muzikale en vocale klanken.  Hij schonk ons de benodigde apparatuur en ook het installatiewerk verrichtte hij pro Deo!

Voor het altaar is een fraai sierhek geplaatst dat is geschonken door De Witte Stein (Desiré en Geert Teunissen). Het hekwerk is gratis gecoat door Thielco Staalindustrie BV te Offenbeek.  

Alle materialen en de armaturen (exclusief de kroonluchter) voor de binnen- en buitenverlichting zijn gesponsord door Killaars Elektrotechniek BV te Offenbeek en De Witte Stein (Desiré en Geert Teunissen) te Offenbeek.
De aansluitingskosten op het openbare lichtnet namen Desiré en Geert eveneens voor hun rekening. Ook kregen we van hun de devotiekaarsen en offerlichtjes cadeau.

Boomkwekerij H. Crooijmans en Zn BV te Offenbeek brengt gratis een haagbeplanting rond de kapel aan. Mogelijk wordt deze in het voorjaar nog omzoomd met ander plantmateriaal.

Keiren Woon- en Slaapcomfort te Reuver leverde ons gratis een op maat vervaardigde deurmat.

Ook buiten de kapel alles netjes op orde
Wie de herbouw volgde zag een hoop teeltaarde naast de kapel liggen. Deze is verkregen door de afgravingen voor de fundamenten. Henk Franssen heeft met de loader van De Witte Stein (Geert en Desiré Teunissen) de teeltaarde vakkundig verdeeld rond de kapel. Vervolgens heeft Toon Goertz het terrein netjes gefreesd. Sjaak Selen heeft op maandag 16 september jl. het terrein geëgaliseerd en ingezaaid met graszaad. Al dit werk werd gedaan zonder hiervoor een vergoeding te vragen! Naar verwachting zijn tijdens de inzegening en officiële ingebruikneming (19 oktober a.s.) de grassprieten al volop zichtbaar.

De gratis door Janssen De Jong Bouw BV te Venlo aan ons ter beschikking gestelde bouwcontainer - met materieel - is op maandag 30 sept. weer opgehaald. De ruim 2,5 ton wegende container moest met speciaal transport worden vervoerd. Niet onvermeld mag blijven dat door Transportbedrijf Ewals Steyl BV te Tegelen, de container in sept. 2012 van een tijdelijke opslagplaats in Offenbeek, gratis werd opgetakeld en vervoerd naar de bouwlocatie.

Onze Belfeldse vrijwilliger, Piet Beijers, verzorgde voor ons ook het retourtransport van de schaftwagen die wij bijna een jaar lang gratis mochten gebruiken van Bouwbedrijf Willems BV te Venlo.

Aangenaam verrast waren we te vernemen dat WiJo Reuver BV te Offenbeek naast alle zand en grind voor de bouw van de kapel, ook gratis het bouwafval accepteerde en 10 m3 stratenmakerszand leverde.

De reliek van St. Barbara
Bisschop F. Wiertz zal na de inzegening de reliek in de voorzijde van het altaar plaatsen. Onze werkgroepleden Dré Janssen en Wim Metsemakers hebben hiervoor de nodige voorzieningen getroffen.
De reliek is in 1842 vanuit Rome ontvangen met een oorkonde van kardinaal Patrizi waarin hij de authenticiteit bevestigt. Op basis hiervan gaf de Roermondse bisschop Mgr. J.A. Paredis in 1844 toestemming voor het vereren van de reliek.

Vanwege mogelijke beschadiging zal, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, het St. Barbarabeeld niet worden meegevoerd tijdens te processie. Leden van Jong Nederland Offenbeek zullen tijdens de processie de reliek en de sleutel van de kapel tonen.

De H. Mis op zaterdag 19 oktober a.s. Aanvang 18.00 uur
Hoofdcelebrant is Mgr. F. Wiertz. Concelebrant is pastoor F. Houwman. Het Offenbeekse kerkkoor zal zorgen voor de liturgische gezangen. Het Reuvers Mannenkoor zingt bij de aanvang van de H. Mis en tijdens de communie. De leden van schutterij St. Barbara begeleiden de bisschop en pastoor naar het altaar en vormen voor het altaar een erehaag. Trommel- en Fluiterkorps St. Barbara luistert de mis muzikaal op. De initiatiefnemer en voorzitter van de Werkgroep herbouw St. Barbarakapel, Cor van de Kerkhof, houdt aan het eind van de mis een korte toespraak.

De processie
Deze begint meteen na het einde van de H. Mis. De route is als volgt:
Keulseweg, Beukelstraat, St. Jozefweg, Sportlaan, Keulseweg, Pater Claretstraat en Past. Ceijssensstraaat.

Met de aan de processie deelnemende verenigingen is overleg gevoerd en aan de geuite wensen wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen.

De volgorde van deelname is als volgt:

 1. Kruisdrager en misdienaars met flambouwen
 2. Philharmonisch Gezelschap Reuver
 3. Schutterij St. Barbara
 4. Jong Nederland Reuver-Offenbeek (dragen reliek en sleutel kapel)
 5. Kerkkoor Offenbeek
 6. Reuvers Mannenkoor
 7. Beminde gelovigen
 8. Misdienaars met wierookvat en wijwater
 9. Werkgroepleden met partners
 10. Bisschop Mgr. F. Wiertz en pastoor F. Houwman
 11. College van B & W Beesel en bestuursleden Parochiecluster Beesel – Reuver – Offenbeek
 12. Trommel- en Fluiterkorps St. Barbara
 13. Volgauto van Har Franssen

Leden van de schutterij zullen toezicht houden op het goede verloop van de processie.

De inzegening en officiële ingebruikneming van de kapel
De schutterij vormt voor de kapel een erehaag. De voorzitter van de Werkgroep overhandigt de sleutel van de kapel aan pastoor Houwman waarna deze de binnen en buitenverlichting ontsteekt. Mgr. Wiertz verricht de inzegening en plaatst de reliek in de voorzijde van het altaar. Het mannenkoor, de harmonie en het fluiterkorps luisteren de ceremonie muzikaal op.

Tot 21.30 uur bestaat er voor iedereen gelegenheid de kapel te bezichtigen.

De ceremoniemeester
Johan Dorssers is belast met de algehele leiding van de ceremoniële activiteiten. 

Vrijdag 18 oktober zal op basis van de weersverwachtingen worden beslist of de processie doorgang kan vinden. Zo dit niet het geval is worden de verenigingen hiervan tijdig op de hoogte gesteld! De inzegeningceremonie zal dan plaatsvinden volgens een aangepast programma. 

Bijeenkomst voor genodigden
Na de inzegening en officiële ingebruikneming is er voor genodigden een bijeenkomst in Café Zalen De Paerssjtal. De eigenaren van De Paerssjtal en Bakkeij L Pollen-Pubben zorgen voor koffie, thee, vlaai en een drankje. Men kan er verder genieten van een uitgebreide powerpointpresentatie.

Alle leden van de verenigingen die aan de processie deelnemen, ontvangen een drankpenning geschonken door Café Zalen De Paerssjtal

Openstelling kapel
Vanaf zondag 20 oktober zal de kapel dagelijks worden geopend en gesloten door Wendy van Hagen-Lutters (Offenbekermarkt). Jan Rongen (Pater Claretstraat) zal haar vervangen bij verhindering. Het kerkbestuur en de Werkgroep hebben veel waardering voor hun medewerking.

Terreinverharding
Theo Geerlings, Ruys van Splintersingel 12 te Beesel stelde ons gratis het noodzakelijke materieel ter beschikking voor het leggen van de hardgebakken klinkers. Hij verrichtte eveneens gratis het grondwerk. Onder zijn perfecte leiding hebben we de zware klus binnen twee werkdagen kunnen klaren.

Kroonluchter
Op een advertentie waarin wij een oproep deden voor een kroonluchter reageerden liefst 52 personen. Het echtpaar Mussers-Engelen van Vis Restaurant (‘t Lekkerste Vêske van Limburg) Markt 23 te Roermond, bleek te beschikken over een zeer fraaie antieke koperen kroonluchter. Volgens de eigenaren was deze afkomstig uit een Limburgse kerk. Bijzonder ingenomen waren we toen men ons mededeelde dat wij de kroonluchter zonder vergoeding mochten meenemen.

Altaarkleed
Van Rooms-Katholiek Slotklooster, Kloosterstraat 29 te Steyl ontvingen wij pro Deo uit handen van Zr. Adjuntrix een zeer fraai damasten altaarkleed.

Aansluiting op het elektriciteitsnet
Alles leek goed te gaan totdat de kabel onder het wegdek van de Past. Ceijssensstraat moest worden gelegd. Dit diende te gebeuren door gebuik te maken van een z.g. raketboring. De betonnen rioolleiding lag letterlijk en figuurlijk dwars want het boorapparaat bleef erop steken. Gevolg, enkele dagen vertraging en het wegdek moest worden doorgezaagd om de kabel te kunnen leggen en het defect geraakte boor weer tevoorschijn te kunnen halen.

Verenigingen paraat
De Werkgroep is uiterst tevreden en dankbaar omdat lokale verenigingen desgevraagd hun mede werking hebben toegezegd om de festiviteiten rond de inzegening en officiële ingebruikneming op te luisteren. Toezeggingen zijn gedaan door: het Trommel- en Fluiterkorps St. Barbara, Schutterij Sint Barbara, Philharmonisch Gezelschap Reuver en het Reuvers Mannenkoor.

Inzegening en officiële ingebruikneming op zaterdag 19 oktober a.s.
Om 18.00 uur zal onze bisschop Mgr. F. Wiertz met als concelebrant pastoor F. Houwman een heilige mis opdragen in de Offenbeekse kerk. Na de mis volgt om 19.15 uur een processie door enkele Offenbeekse straten met natuurlijk als eindbestemming de nieuwe St. Barbarakapel. Pastoor F. Houwman ontvangt aldaar de sleutel van de kapel uit handen van Cor van de Kerkhof, de voorzitter van de Werkgroep, waarna Mgr. F. Wiertz de inzegening zal verrichten. In Café-Zalen De Paerssjtal zal vervolgens een samenkomst zijn van sponsors, vrijwilligers en verdere genodigden.

Zodra het totale programma voldoende concreet is, zal nadere informatie worden verstrekt via ’t Klökske en de website www.kernoffenbeek.nl.

De kapel gevoegd
Riks Saelmans, die te Offenbeek een voegersbedrijf runt, offerde vijf dagen, waarvan twee tijdens zijn vakantie, op om ons pro Deo bijzonder fraai voegwerk te leveren. Daar dit gecompliceerd was werd zijn vakmanschap maximaal op de proef gesteld. Riks mag dan ook terecht trots zijn op het door bereikte eindresultaat.

De banken op maat
Het was een arbeidsintensieve klus om van de grote banken afkomstig uit de St. Jozefkerk te Tegelen zes kleinere banken te maken voor de kapel. Allereerst diende de grote banken volledig te worden gedemonteerd om vervolgens via zandstralen en schuren te worden ontdaan van de oude laklagen. Daar er een z.g. kopstuk ontbrak moest dit exact worden nagemaakt! De specialisten van onze werkgroep, Wim Metsemakers en Dré Janssen, hebben opnieuw hun vakmanschap getoond om de oude grote banken om te toveren tot fraaie meubelstukken. Niet onvermeld mag blijven dat ze voor het lastige schuurwerk werden bijgestaan door Martin van den Munckhof, Jo Friesen, Cor van de Kerkhof en Ger Peulen.

Welkome hulp
Met enige regelmaat bieden geïnteresseerden de werkgroepleden incidenteel hun diensten aan. De Werkgroep is hiervoor dank verschuldigd aan de volgende personen: Toon Goertz, Cor Crommentuijn, Bert Martens, Piet Niesen, Huub van Neer (Offenbeek) en Wim Hoogeveen (Reuver).

Lambrisering
Deze werd evenals de dakplaten volledig gesponsord door Houtimport Reuver BV te Offenbeek.

Afwerkingen in kleur
De firma Drost Puur Kleur te Venlo-Blerick schonk ons de benodigde verf en materialen voor de deuren, raamkozijnen en de lambrisering. De raamkozijnen zijn door onze vrijwilligers Wim Metsemakers en Dré Janssen  vervaardigd.

Het verfwerk
Jo Janssen (nazaat van het alom bekende Offenbeekse geslacht Nuize) gaat zonder vergoeding al het verfwerk uitvoeren.

Acrylafwerking wanden en plafond
Har Stroeken te Reuver gaat ons gratis en vakkundig de gestukadoorde wanden en het plafond voorzien van een acrylafwerking. De daarvoor benodigde structuureffect verf is eveneens geschonken door de firma Drost Puur Kleur te Venlo-Blerick. De merknaam van de Italiaanse muurverf is ”casa dei sogni” wat “droomhuis” betekent. Een zeer toepasselijk betiteling voor een pronkstuk in wording.

Het plafond
Door de firma Van Herten Afbouwsystemen te Swalmen werden gratis de schenkels vervaardigd voor de boogconstructie in de kapel. Voorts heeft deze firma alle materialen  geschonken die noodzakelijk zijn om het plafond van stucwerk te kunnen voorzien. Onze vrijwilligers Wim Metsemakers en Dré Janssen hebben op een vakkundige wijze het  plafondconstructiewerk voor hun rekening genomen.

De vloer
Op donderdig 4 juli jl. werd een moeilijke klus op een professionele wijze geklaard door Frans Janssen, de vader van Frank die eigenaar is van Janssen Natuur & Tegelwerken  te Swalmen. Frans werkte pro Deo! Alle benodigde witmarmeren vloerplaten zijn geschonken (toevoegen) door Janssen Natuursteen & Tegelwerken te Swalmen.

Het stucwerk
Stukadoorsbedrijf Correct te Roermond offerde, zelfs in de bouwvakvakantie en nog wel tijdens de ramadan enkele dagen belangeloos op om de muren en het plafond van de  kapel te voorzien van bijzonder fraai stucwerk.

Paula Killaars
De traktaties voor de koffiepauzes die onze vrijwilligers met grote regelmaat van Paula ontvangen worden bijzonder op prijs gesteld.

Sponsoring inzegening
Voor de feestelijkheden na de inzegening en officiële ingebruikneming van de St. Barbarakapel:

Offerblok
Wim van Bolderen te Reuver heeft zijn technisch kunnen getoond door een bijzonder degelijke offerblok voor de kapel te vervaardigen. Hij wilde geen vergoeding voor zowel de arbeidsuren als de door hem gekochte materialen!

Het plafond
Door de firma Van Herten Afbouwsystemen te Swalmen werden gratis de schenkels vervaardigd voor de boogconstructie in de kapel. Voorts heeft deze firma ook alle materialen  geschonken die noodzakelijk zijn om het plafond van stucwerk te kunnen voorzien. Onze vrijwilligers Wim Metsemakers en Dré Janssen hebben op een vakkundige wijze het totale plafondconstructiewerk voor hun rekening genomen.

De vloer
Op donderdig 4 juli jl. werd een moeilijke klus op een professionele wijze geklaard door Frans Janssen, de vader van Frank die eigenaar is van Janssen Natuur & Tegelwerken te Swalmen. Frans werkte pro Deo!. Onze vrijwilligers Wim Metsemakers en Dré Janssen assisteerden Frans. De witmarmeren platen zijn geschonken door Janssen Natuursteen & Tegelwerken te Swalmen. De zwartnatuurstenen platen voor de omranding van de gewolkte witmarmeren vloer zijn afkomstig uit de St. Jozefkerk te Tegelen.

Kapel onder de pannen
Een zeer arbeidsintensieve maar dankbare klus is op 30 mei jl. geklaard. Jan en Leon Schatorie (Schatorie Reuver Dakbedekkingen BV) hebben hun vakmanschap getoond en drie dagen opgeofferd om de kapel te voorzien van een bijzonder fraai ogend dak. Zij hadden de beschikking over de Monier BV te Tegelen speciaal gefabriceerde gecoate kleine pannen met toebehoren. De overige benodigde materialen, zoals het hout- en loodwerk, werden verkregen van Houwers Dakbedekkingsbedrijf te Reuver. Zeker mag hierbij niet onvermeld  blijven dat de goten zijn aangebracht door Gebroeders Lemmen, Maatwerk in Zink, BV te Reuver. Door deze unieke aanpak heeft elk hiervoor vermeld bedrijf een zeer gewaardeerd aandeel gehad in de realisering van het totale dakwerk. Kosten voor de Werkgroep nul komma nul en dat in deze economisch moeilijke tijden.

Hemelwaterafvoer
Om het hemelwater op een milieuvriendelijke wijze te kunnen afvoeren in de bodem  kregen we gratis de medewerking van de firma Cox Minigraver te Beesel. Dhr. L. Cox maakte op een vakkundige wijze de daarvoor benodigde diepe infiltratieput en stortte deze vervolgens vol met ruim 1 m3 grind. Het grind verkregen wij gratis van Niba Reuver BV. Hierdoor krijgt het grind dat afkomstig is uit het wingebied van het toekomstige Drakenrijk een herbestemming in Offenbeek. Sjaak Selen zorgde voor het grindtransport en Frits van Willick stond ons bij met daad.

Nieuwe sponsoren

Beeks Timmer- en Kitwerken te Kessel leverde gratis materialen en zorgde gratis voor het afkitten van de granieten dekplaten.

Het parochiecluster Tegelen, Steyl en Belfeld stelde ons pro deo het volgende ter beschikking voor hergebruik in de St. Barbarakapel:

Voegersbedrijf Riks Saelmans, Zonnedauw 49 te Ofenbeek: verzorgt gratis al het (sier)voegwerk.

Van Herten Afbouwsystemen BV , Tolhuisweg 4 te Swalmen: zowel de benodigde plafondplaten als de te maken boogconstructie worden gratis geleverd.

Willems Bouwbedrijf BV te Venlo heeft gratis een schaftwagen ter beschikking gesteld. Nu de winterperiode aanbreekt wordt deze geste natuurlijk bijzonder gewaardeerd.

Houtimport Reuver BV te Offenbeek zal niet alleen het dakbeschot, maar ook het houtwerk voor de lambrisering gratis leveren.

Transportbedrijf Dirk de Vlieger te Offenbeek heeft zich bereid verklaard het transport, de tijdelijke opslag en het afleveren van de dakpannen met hulpstukken gratis te verzorgen.

Monier BV te Tegelen heeft de dakpannen gratis geleverd. Daarnaast heeft deze firma, ook om niet, speciaal voor de kapel hulpstukken vervaardigd.

Officiële eerste steenlegging
Onder ruime publieke belangstelling vond maandag 8 oktober jl. de officiële eerste steenlegging plaats door het inmetselen van een granieten plaquette. Onder begeleiding van de bouwuitvoerders Dré Janssen en Wim Metsemakers klaarden pastoor F. Houwman en burgemeester P. Dassen-Housen deze klus naar volle tevredenheid. In het Parochiecentrum te Offenbeek bracht burgemeester P. Dassen-Housen een toost uit op het werk van de vrijwilligers
en het voorspoedige verloop van het bouwproject.

Boels Verhuur Sittard
Door het gratis ter beschikking stellen van een steenzaagmachine worden de vrijwilligers in staat gesteld hun vakmanschap nog meer tot uiting te brengen.

DLV Lichtreclame Reuver
Geheel belangeloos heeft DLV ons van advies gediend en de teksten voor de eerste steenlegging in natuursteen gegraveerd.

Van natje en droogje verzekerd
Jan Linders Supermarkt Offenbeek heeft de Werkgroep aangenaam verrast. Tijdens de bouw van de kapel worden we, gratis, voorzien van koffie, thee, frisdrank, suiker, melk, drinkbekers, koek, etc. Het hoeft natuurlijk geen betoog dat deze geste bijzonder op prijs wordt gesteld door alle vrijwilligers.

Omwonenden leveren stroom en water
Enkele bewoners rond Offenbekermarkt hebben spontaan hun medewerking toegezegd door voor hun rekening de voor de bouw benodigde stroom en water te leveren. De Werkgroep is deze personen hiervoor zeer erkentelijk, omdat zodoende tevens een aanzienlijk bedrag kan worden bespaard op aansluitingskosten en vastrecht.

Bezoek aan bisschop Wiertz te Roermond.
Op vrijdag 19-10-2012 is een delegatie van de Werkgroep door bisschop Wiertz ontvangen. Doelstelling van deze bijeenkomst was om de bisschop een exposé te geven over de gang van zaken vanaf het initiatief tot en met de totstandkoming van de te herbouwen St. Barbarakapel.

Start werkzaamheden herbouw

Maandag 13 augustus jl. is het hekwerk geplaatst rond de bouwplaats. Dinsdag 14 augustus. jl. is van gemeentewege het bouwpeil uitgezet.

Door Wijo BV te Reuver zijn stalen platen op het trottoir voor de bouwplaats gelegd om zo beschadigingen te voorkomen. Het is wel zeer toevallig dat enkele weken geleden op exact dezelfde plaats waar de stalen platen gelegd moesten worden een lek in de waterleiding werd geconstateerd. Reparatie kon gelukkig tijdig voor de aanvang van onze werkzaamheden plaatsvinden.

Transportbedrijf Ewals Steyl BV plaatste een zware container met bouwmaterieel. Zowel de container als het materieel is om niet ter beschikking gesteld door Janssen de Jong Bouw BV te Venlo.

Op een nog nader te bepalen tijdstip zal binnenkort de eerste steen worden gelegd.

Rotaryclub Reuver-Meerlebroek
Op verzoek van de programmacommissie van de Rotaryclub verzorgden John Gubbels en Ger Peulen (namens de Werkgroep) op dinsdag 21 augustus jl. in de raadszaal van het oude gemeentehuis een presentatie over de herbouw van de St. Barbarakapel.
De voorzitter, oud burgemeester Bert Oord, gaf ruim de gelegenheid om zowel in woord als beeld uitvoerig stil te staan bij alle fases van het organisatietraject.
De leden van de Rotaryclub gaven duidelijk blijk van een grote interesse en beloonden de presentatie met een welgemeend applaus.

De stand van zaken
Zoals eerder gemeld heeft de Werkgroep een groot deel van de benodigde materialen via sponsoring voor de ruwbouw kunnen verkrijgen. We zijn er echter nog niet helemaal, dit in tegenstelling tot een begin mei  gepubliceerd krantenbericht. Neemt niet weg dat we binnenkort al met de ruwbouw willen beginnen. De Werkgroep heeft immers goede hoop dat zich nog sponsors melden voor de nog ontbrekende materialen.
Wat de donaties betreft wordt het zeer op prijs gesteld als u zich alsnog geroepen voelt een financiële bijdrage te leveren. Er zijn nou eenmaal onvermijdbare uitgaven die voldaan moeten worden uit de verkregen donaties. Willen we de herbouw snel kunnen voltooien dan is het noodzakelijk dat er nog een bedrag van ongeveer 4000 euro. wordt gedoneerd! Een oproep dus om uw goede wil te tonen. Elk bedrag is welkom.

Vrijwilligers
De Werkgroep kan veel maar niet alles. Vandaar dat er ook een oproep wordt gedaan aan eenieder om een aantal uurtjes te sponsoren voor het goede doel.
Vele handen maken het werk hier ook (veel) lichter. U kunt zich melden bij Cor van de Kerkhof (4742752).

Projectsubsidie
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel heeft het verzoek voor toekenning van een projectsubsidie getoetst aan de geldende verordening en besloten een subsidie toe te kennen van € 1.500,00. De Werkgroep is bijzonder dankbaar en blij met deze toekenning en beschouwt deze als een positieve waardering voor de jarenlange inzet van de werkgroepleden, Door deze bijdrage is de realisering van de te herbouwen St. Barbarakapel weer een flinke stap dichterbij gekomen.

Vloer  en houten banken St. Jozefkerk Tegelen krijgt een tweede leven
Drie zaterdagen in april en mei jl. hebben enkele werkgroepleden een deel van de vloer van de Tegelse kerk vakkundig gesloopt en naar een veilige plaats getransporteerd. Het was een fijne, maar zware klus die als zeer geslaagd mag worden betiteld. De mooie natuurstenen tegels van het doopvont aldaar zullen de kapel gaan sieren. Evenals de al eerder geschonken banken. De Werkgroep is het bestuur van de St. Jozefkerk zeer erkentelijk voor de spontane medewerking.

Sponsoring stucadoorswerk
Verheugd zijn wij te kunnen melden dat Stucadoorsbedijf Correct te Roermond zich bereid heeft getoond het materiaal voor het stucwerk gratis te leveren en ook het aanbrengen hiervan gratis te verrichten.

Opstalrecht
Binnenkort wordt door VanLier Posthumus Notarissen te Swalmen een akte opgemaakt, waardoor de Offenbeekse parochie op gemeentegrond de juridische eigendom verkrijgt van de St. Barbarakapel. Uiteraard zijn ook hieraan kosten verbonden. Niet onvermeld mag blijven dat de gemeente Beesel de helft van de kosten voor haar rekening zal nemen op basis van een bestaande regeling. Voor het verleende zakelijke recht moet jaarlijks een klein bedrag (canon) aan de gemeente worden betaald.

Een bijzondere toezegging
Enkele werkgroepleden hadden onlangs een overleg met een afvaardiging van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal; actief in Beesel, Belfeld, Reuver en Swalmen.
Van de Heemkundeverenging waren aanwezig Henri Smeets, voorzitter, Gerard Pubben, penningmeester en Wiel Killaars, voorzitter van de werkgroep Kruisen en Kapellen.
Gebleken is dat de Heemkundevereniging de inspanningen van de Werkgroep Herbouw St. Barbarakapel zeer waardeert.
Naast enkele goede adviezen heeft men zich bereid verklaard zorg te dragen voor de materiële instandhouding van de te bouwen kapel. Een bijzondere en belangrijke geste, immers op deze wijze wordt gegarandeerd dat de kapel ook voor de lange termijn op een deskundige en degelijke wijze wordt onderhouden door de werkgroep Kruisen en Kapellen d die binnen de organisatie van de Heemkundevereniging actief is.

Meevallertje
Door de gemeenteraad is enkele maanden geleden besloten om, op basis van de Nota Vrijwilligersbeleid, de betaalde bouwleges voor de herbouw van de St. Barbarakapel alsnog te restitueren. Er is € 948,50 terugontvangen. Naast de bouwleges moest er nog eens € 2.100,-- aan de gemeente worden betaald voor het nemen van een projectbesluit. Dit was helaas onontkoombaar, omdat de oppervlakte van de herbouw een paar vierkante meter groter was dan de vrijstellingsbepalingen van het bestemmingsplan toelieten.

Janssen de Jong Bouw te Venlo
stelt een zeer belangrijk deel van het benodigde bouwmaterieel gratis ter beschikking en levert eveneens gratis enkele bouwmaterialen.

RTV Beesel
Tijdens de H. Mis in de Fatimakerk te Offenbeek op zaterdag 17 maart heeft pastoor Houwman het mooie St. Barbarabeeld onthuld en gezegend.

Hulp is altijd welkom
Nu de start van de herbouw aanstaande is worden de werkgroepleden regelmatig benaderd met de vraag of er nog behoefte is aan ondersteuning. Naast giften in geld wordt het natuurlijk ook zeer op prijs gesteld als hulp wordt geboden tijdens de bouwwerkzaamheden. De werkgroep zal graag gebruik maken van ieders kwaliteiten en inzet in het belang van het goede doel. Ook hier geldt dat vele handen het werk licht maken.

Wij zoeken nog enkele enthousiaste personen die bereid zijn om de reeds aangemelde vrijwilligers te helpen. Schroomt u dus niet om uw wensen kenbaar te maken en neem contact op met: Cor van de Kerkhof (4742752), Wiel Weijers (4743895), John Gubbels (4743496), of  Ger Peulen (4742589). In goed overleg kan dan de aard en omvang van de
aangeboden hulp worden besproken.

Op afwerkingsniveau  zijn er nog mogelijkheden voor sponsoring in natura zoals bijv. houten balken, cement, tegels, PVC-buizen, klein materieel etc. Wilt u op deze wijze een steentje bijdragen aan de totstandkoming van de kapel neemt u dan contact op met John Gubbels (4743496). Voor een gedetailleerd overzicht van de gewenste resterende materialen verwijs ik u graag naar de bijlage hierboven met de titel: 'nog benodigde materialen per 15-2-2012'. Klik op de titel en het bestand wordt automatisch geopend.

Reliek St. Barbara
De werkgroep is verheugd te kunnen melden dat een reliek van St. Barbara in het altaar van de kapel zal worden geplaatst. De reliek bevindt zich thans nog in de St. Lambertuskerk.

De Heilige Barbara

Wie is toch die heilige Barbara, voor wie het Comité Herbouw Barbarakapel Offenbeek zich nu sterk maakt om de vroegere kapel in Offenbeek te herbouwen op bijna dezelfde plaats waar deze gestaan heeft ?

De heilige Barbara is een van de meest populaire heiligen. Op 4 december wordt deze heilige herdacht. Haar leven is omgeven door vele legendes. Deze dochter van een rijke Griekse koopman leefde volgens de legende in Nicomdia, het huidige Izmir in Turkije. In het jaar 306 stierf zij de marteldood. Volgens de overlevering zou zij door haar heidense vader in een toren zijn opgesloten. De vader deed dit omdat zijn dochter beeldschoon was en hij zo een huwelijk wilde verhinderen. Tijdens een reis van de vader liet Barbara zich in het geheim dopen. Toen zij voor haar vader vluchtte zou zij door een rotsspelonk ontkomen zijn en  zou bij een herder een veilig heenkomen gevonden hebben. Deze herder verried haar echter en haar vader leverde haar over aan de rechtbank en zou haar zelf hebben onthoofd. Hierbij werd de vader door een bliksem getroffen. Hierom wordt de heilige Barbara aangeroepen bij bliksem- en stormweer.

Om dezelfde reden is zij beschermheilige van de artillerie en werd haar afbeelding vaak gevonden bij wapen- en munitiedepots. In Limburg zijn een viertal schutterijen die St.Barbara als beschermheilige hebben. Daartoe behoort ook onze eigen schutterij St.Barbara uit Offenbeek. De heilige Barbara wordt vaak afgebeeld met een toren met drie ramen, een kelk, een hostie, een zwaard of een fakkel. Ook wordt de heilige Barbara vaak aangeroepen om bescherming tegen een onvoorziene dood en als bijstand voor de stervenden. Vanwege haar vlucht door een rotsspelonk is zij ook de patrones van de mijnwerkers. Ook tegenwoordig geniet de H. Barbara een grote verering. Met name in de Oosterse kerken telt zij tot de “grote martelaren”.

Een afbeelding van de Heilige Barbara is opgenomen in het foto-overzicht.

Donateurs, sponsors en vrijwilligers worden vereeuwigd

Alle namen, met vermelding van de wijze waarop men een bijdrage heeft geleverd, worden vermeld op een perkamentrol. Deze zal met het nodige ceremoniële vertoon worden ingemetseld. Om mogelijke misverstanden weg te nemen wordt opgemerkt dat deze wijze van vastlegging losstaat van een publicatie thans, tenzij men nadrukkelijk aangeeft hieraan geen behoefte te hebben.

Actie Comité van aanbeveling
Op voordracht van het Comité van aanbeveling zijn in het weekend van 22/24 oktober jl. enkele honderden brieven de deur uitgegaan voor een geldelijke bijdrage voor de herbouw. Het Comité beseft dat hierdoor bij lange na niet iedereen, die mogelijk bereid is een bijdrage te leveren, bereikt kan worden. De Werkgroep neemt aan dat degenen die geen brief hebben ontvangen zich hierdoor niet geremd zullen voelen ook een duit in het zakje te doen. Immers er zijn personen die reeds op grond van eerdere publicaties hun daadwerkelijke betrokkenheid hebben getoond door een bedrag over te maken op bankrekening 14.36.09.688 t.n.v. Parochie Onbevlekt Hart van Maria. Vermeldt u wel dat de gift betrekking heeft op de herbouw van de St. Barbarakapel. Zodra het benodigde bedrag binnen is wordt begonnen met de herbouw. De Werkgroep heeft goede hoop dat in het volgende voorjaar kan worden gestart.

Een opstekertje
Op zaterdag 27-08-2012 werd Cor van de Kerkhof aangenaam verrast. Tijdens de jaarlijkse fietstocht van de leden van het Reuvers Mannenkoor en hun partners trad het koor belangeloos op voor de bewoners van Verzorgingshuis De Vorstenheuvel te Venlo. In haar rolstoel kwam een bewoonster naar Cor en gaf hem een kleine portemonnee met inhoud.
“Hier voor de kapel” zei ze. Dat Cor was overdonderd moge duidelijk zijn. Een gebaar dat we natuurlijk zo spoedig mogelijk willen honoreren met een bezoek aan de kapel.

Foto’s
Zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de bouw zullen er met regelmaat foto’s worden gemaakt. Deze worden op de website geplaatst.
 

4. Comité van aanbeveling

 5. Werkgroep Herbouw St. Barbarakapel

6. Donateurs

De Werkgroep en het Comité van aanbeveling zijn bijzonder dankbaar en blij dat zich reeds een aantal personen bereid heeft getoond in financiële zin een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de nieuwe St. Barbarakapel. Aangenomen wordt dat velen het goede voorbeeld nog gaan volgen. Elke bijdrage is welkom.
Wenst u niet dat uw naam wordt geplaatst op de website (www.kernoffenbeek.nl)  en in ’t Klökske, vermeldt u dit dan s.v.p. duidelijk in uw betalingsopdracht.

Giften kunnen worden gedaan aan de Parochie Onbevlekt Hart van Maria te Offenbeek, onder vermelding van Herbouw St. Barbarakapel. Het banknummer is: 14.36.09.688.

De stand van zaken is als volgt:

NN, Reuver,
€ 10,00
AJM Roelofs, Offenbeek,
€ 50,00
JMM Schrijvers, Reuver,
€ 10,00
Holding J. van den Boom, Reuver,
€ 100,00
Zusters Goddelijke Voorzienigheid, Swalmen,
€ 500,00
NN, Offenbeek,
€ 25,00
NN, Reuver,
€ 5,00
PJ Theunissen, Reuver,
€ 100,00
Mw. L. Gubbels-Huijs, Reuver,
€ 20,00
NN, Venlo,
€ 5,00
CACM Nuytens, Valkenburg,
€ 100,00
AL Gubbels, Reuver,
€ 100,00
Mw. CMH Thijssen-Teeuwen, Reuver,
€ 25,00
Mw. TJV Wermenbol-Dekeling, Reuver,
€ 20,00
NN, Reuver,
€ 150,00
TJ Spronk, Reuver,
€ 50,00
Congregatie van de zusters, Tegelen,
€ 100,00
JHH Eggels, Reuver,
€ 50,00
Fa. Killaars-Vriesen, Reuver,
€ 20,00
NN, Reuver,
€ 20,00
NN, Schinnen,
€ 10,00
PJ Jetten, Reuver,
€ 25,00
Mw. JH van Dijk-Theunissen, Reuver,
€ 50,00
GGJ Peulen, Reuver,
€ 100,00
C v/d Kerkhof, Offenbeek
€ 113,00
JL Killaars, Reuver
€ 50,00
C Kegel, Reuver
€ 22,22
Thielco BV, Offenbeek
€ 1.000,00
KJ Hinskens, Tegelen
€ 15,00
Mw. PMW Franssen-Smets
€ 50,00
Gemeente Beesel, Reuver
€ 1.500,00
WMG Crasborn, Reuver
€ 75,00
NN, Offenbeek
€ 25,00
LWKM, Reuver
€ 15,00
LLJ Heinen, Reuver
€ 50,00
KJ Hinskens, Tegelen
10,00
AJP Goertz, Offenbeek
€ 100,00
F. en M. Schoeber, Steyl
€ 25,00
NN, Offenbeek
€ 80,00
NN, Offenbeek
€ 40,00
J.H.G. Weijers, Offenbeek
€ 25,00 
Ex-mijnwerker (P.C.), Offenbeek
€ 50,00
NN, Venlo
€ 5,00
NN, Reuver
€ 10,00
P.J. Teunissen, Reuver
€ 50,00
Sengers GEJ, Reuver
€ 25,00
Piet Niesen, Offenbeek
€ 20,00
 J.G.H. Peters
€ 20,00
Piet en Mia Weijers, Offenbeek
€ 50,00
H.H.W. Poulissen, Offenbeek
€ 10,00
NN, Offenbeek
€ 20,00
Diverse kleinere giften, Offenbeek
€ 157,35
HP Video Productions, Reuver
€ 50,00
Huub en Ingrid Timmermans, Reuver € 75,00
NN, Offenbeek
€ 17,35
Rotaryclub Reuver-Meerlebroek, Reuver
€ 250,00
NN, Offenbeek
€ 50,00
F. Heemels, Reuver
€ 100,00
C. Nuytens, Valkenburg
€ 50,00
 

7. Sponsors

Zonder de belangeloze medewerking van onderstaande ondernemingen, particulieren en instellingen zou de herbouw van de St. Barbarakapel niet mogelijk zijn. De Werkgroep en het Comité van aanbeveling zijn dan ook bijzonder ingenomen met het feit dat, ondanks de moeilijke economische tijden, toch op een ruimhartige medewerking mag worden gerekend.

Het onderstaande overzicht is een momentopname. Indien u zich geroepen voelt ook daadwerkelijk iets bij te dragen in de vorm van goederen en/of diensten, kunt u contact opnemen met John Gubbels, tel. 077-4743496.

Hoofdsponsor

Geert en Desirée Teunissen (café restaurant De Witte Stein), Offenbeek, Transportmiddelen, graafmachine, staalonderdelen, binnen- en buitenverlichting deels, aansluitingskosten elektra, sierhekwerk, glas in lood, devotiekaarsen, offerlichtjes en diverse materialen.

Sponsors

8. Contact
 

contactpersoon: Cor van de Kerkhof
projectstatus: actief (niet voltooid)

Contact opnemen

Wilt u contact opnemen met Cor van de Kerkhof over dit project? Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. De contactpersoon neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op betreffende uw vraag/opmerking.

Uw naam:
Uw telefoonnummer:
Uw email-adres:
Uw vraag/opmerking:
 
Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek Herbouw St. Barbarakapel Offenbeek